آیرونیکا آمینواسید

آمینو اسید آیرونیکا دارای ۱۷ نوع آمینواسید آزاد با آمینوگرم استثنایی و کارایی فوق العاده و حلالیت عالی محصول شما را از گزند استرس های ناشی از سرمازدگی , کم آبی , سموم دفع آفات نباتی و سایر استرس ها حفظ و با ریکاوری سریع گیاه, آنرا به چرخه رشد و باروری باز می گرداند.

پروژه های مرتبط