آمینوپول ۸۰ میکروگرانول

آمینو پول ۸۰ ساخت اروپا

نکات کلیدی محصول:
مقاوم کننده گیاهی با استفاده از آمینو اسیدهای فعال بیولوژیک
بدون آمینواسیدهای سنتز شده
برای افزایش رشد رویشی و مقاومت گیاه در برابر استرس
بهبود بهره وری تولید از ریز مغذی ها و حفاظت از گیاه
ساخت اروپا

 

پروژه های مرتبط