مقالات علمی

اهمیت موادآلی،هوموس،هیومات،هیومیک اسید،فولویک اسید و هیومین

اهمیت موادآلی،هوموس،هیومات،هیومیک اسید،فولویک اسید و هیومین

شرکت زرین گستر باستان موادآلی،  هوموس، هیومات، هیومیک اسید، فولویک اسید و هیومین: اهمیت انها در حاصلخیزی خاک و سلامت گیاه دکتر روبرت. ای. پتیت دانشیار امریتوس دانشگاه  ای اند ام تگزاس مقدمه مواد هیومیک، مانند ...

ادامه مطلب