تشخیص سود آوری و افزایش آن در باغات پسته

تشخیص سود آوری و افزایش آن در باغات پسته

با دو برابر شدن تقاضای جهانی غذا طی ۵۰ سال آینده چالشهای بزرگی پیش روی پایداری تولید غذا و اکوسیستم کره زمین و خدماتی که بایستی برای جامعه فراهم کند قرار خواهد گرفت

اینجا کلیک کنید